02-056-3333
TH EN
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก โดยทีมกุมารจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
ที่มีประสบการณ์และเทคนิคการตรวจเพื่อให้เด็กๆ เพลิดเพลินและไม่รู้สึกกลัว
พร้อมเครื่องมือทันสมัยที่ออกแบบพิเศษเพื่อการตรวจดวงตาเด็กโดยเฉพาะ