02-056-3333
นัดหมายแพทย์ > สำหรับผู้ป่วยใหม่

การนัดหมายแพทย์ที่

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

และการเข้าตรวจตามคิวนัดของแพทย์แต่ละท่าน

01
กรอกข้อมูล
ผู้ป่วย
02
กรอกข้อมูล
ประวัติการเจ็บป่วย
03
กรอกรายละเอียด
การนัดหมายแพทย์
04
เสร็จสิ้น
ขั้นตอนการนัดหมาย

ขั้นตอนที่ 01 : กรอกข้อมูล
ผู้ป่วย

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ