02-056-3333

วัดระดับการมองเห็น

ขั้นตอนการฝึกวัดระดับการมองเห็นในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ทำ

ความรู้จักภาพก่อน

ฝึกให้เด็กรู้จักรูปภาพทั้งหมด จนสามารถอ่านออกเสียงได้คล่อง

ฝึกทายรูปภาพ โดยใช้ตามองพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง

เมื่อเด็กรู้จักรูปภาพทั้งหมดได้คล่องแล้ว
ให้ผู้ปกครองเริ่มฝึกให้เด็กรู้จักการทายรูปภาพ โดยให้เด็กนั่งบนตัก
ของผู้ปกครองท่านที่ 1 แล้วให้ผู้ปกครองท่านที่ 2 ถือภาพให้เด็กทายโดยชี้ทีละรูป เมื่อเด็กทายภาพได้
ให้ผู้ปกครองท่านที่ 2 ค่อยๆเดินถอยหลังแล้วให้เด็กทายรูปภาพตามที่ชี้
อีกครั้ง ให้

ทำ

แบบนี้ต่อจนถึงตำแหน่ง
ที่เด็ก
ไม่สามารถทายรูปภาพได้

ฝึกทายรูปภาพ โดยปิดตาทีละข้าง และใช้ตามองทีละข้าง

เมื่อฝึกเด็กทายภาพได้ดีแล้ว ให้เริ่มฝึกทายภาพโดยใช้ตามองทีละข้าง โดยให้เด็กนั่งบนตักของ
ผู้ปกครองท่านที่ 1 แล้วให้
ผู้ปกครองท่านที่ 1 ใช้มือปิดตาเด็กทีละข้าง เริ่มจากปิดตาข้างใด
ข้างหนึ่งก่อนก็ได้ เช่น ปิดตาข้างซ้ายแล้วใช้ตาขวามอง เพื่อวัดการมองเห็นที่ตาขวา จากนั้นให้
ผู้ปกครองท่านที่ 2 ถือภาพให้เด็กทายโดยชี้ทีละรูป
เมื่อเด็กทายภาพได้ให้ผู้ปกครองท่านที่ 2 ค่อยๆเดินถอยหลังแล้วให้เด็กทายรูปภาพตามที่ชี้อีกครั้ง ให้

ทำ

แบบนี้ต่อจนถึงตำแหน่งที่เด็ก
ไม่สามารถทายรูปภาพได้ จากนั้นเปลี่ยนมาปิดตาอีกข้างแล้วให้เด็กทายภาพต่อตามเดิม และเมื่อเด็กทายภาพได้ให้ผู้ปกครองท่านที่ 2 ค่อยๆเดินถอยหลังแล้วให้เด็กทายรูปภาพตามที่ชี้อีกครั้ง
ให้

ทำ

แบบนี้ต่อจนถึงตำแหน่งที่เด็ก
ไม่สามารถทายรูปภาพได้

รูปภาพสำหรับการวัดระดับการมองเห็นในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

การตรวจโรคตาทุกชนิด จำเป็นต้องมีการทดสอบการมองเห็นของตาทั้งสองข้าง
ว่ามองเห็นดีหรือไม่ แบบทดสอบสำหรับการวัดการมองเห็นในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า
5 ขวบ จะเป็นรูปภาพต่างๆ วิธีการทดสอบจะให้เด็กดูภาพจากคอมพิวเตอร์หรือแผ่นทดสอบ ถ้าเด็กมองเห็นดีและรู้จักภาพนั้น เด็กจะตอบได้ ดังนั้น เพื่อให้ผลการตรวจมีความแม่นยำ
แนะนำให้ผู้ปกครองฝึกให้เด็กรู้จักรูปภาพเหล่านี้ก่อนรับการตรวจ