0 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน Rutnin Eye Hospital โรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทย
02-056-3333
นัดหมายแพทย์ > สำหรับผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา

การนัดหมายแพทย์ที่

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

และการเข้าตรวจตามคิวนัดของแพทย์แต่ละท่าน

ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง
มีความประสงค์รับการตรวจรักษาโดยแพทย์
หมายเหตุ :
 1. เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรณีผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  สามารถแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายได้ที่
  Call Center
  02-056-3333 กด 1 หรือผ่านทาง Website
 2. กรณีที่ท่านไม่ได้ทำนัดหมายผ่านทาง
  Call Center หรือทาง Website ล่วงหน้า
  สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางนัดหมายให้ท่านอีกครั้ง
  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่มีนัดหมายแล้ว)
 3. ในการทำนัดผ่านเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันนัดหมายของท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ท่านที่มาพบจักษุแพทย์ กรุณานำแว่นตา
  ยาหยอดตาที่ท่านใช้ และข้อมูลสุขภาพของท่านติดตัวมาด้วย


  เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
  เข้ารับการตรวจรักษา